Try New Free BuddyPress ThemesBuddyX

buddypress activity stream

BuddyPress Custom Dev

BuddyPress Custom Dev