Try New Free BuddyPress ThemesBuddyX

buddypress activity stream moderation

BuddyPress Custom Dev

BuddyPress Custom Dev