Try New Free BuddyPress ThemesBuddyX

buddypress registration moderation

BuddyPress Custom Dev

BuddyPress Custom Dev